Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

average

Bản dịch

trung bình, mức trung bình, bình quân

What
is
the
average
age
of
the
victims
?

Tuổi trung bình của các nạn nhân là bao nhiêu?

Có 3 lời bình

He
reads
,
on
average
,
three
books
a
week
.

Anh ấy đọc trung bình ba quyển sách một tuần.

Có 5 lời bình

The
average

Trung bình

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu