Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ask

Bản dịch

hỏi, yêu cầu

We
ask
for
a
white
pasta
for
the
girls
.

Chúng tôi hỏi xin mỳ ý trắng cho các cô gái.

Có 20 lời bình

We
ask
that
you
come
with
us
.

Chúng tôi yêu cầu bạn đi với chúng tôi.

Có 24 lời bình

They
ask
the
woman
.

Họ hỏi người phụ nữ.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu