Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

army

Bản dịch

quân đội

The
army
won
the
match
.

Quân đội đã thắng cuộc chiến.

Có 1 lời bình

The
army
is
big
.

Quân đội thì lớn.

Có 12 lời bình

The
army
won
the
match
.

Quân đội đã thắng cuộc chiến.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu