Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

argument

Bản dịch

cuộc tranh luận, lý lẽ

This
is
not
an
argument
.

Đây không phải là một cuộc tranh luận.

Có 3 lời bình

The
argument

Cuộc tranh luận

Có 6 lời bình

This
is
not
an
argument
.

Đây không phải là một cuộc tranh luận.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu