Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

appointment

Bản dịch

cuộc hẹn

I
have
an
appointment
with
the
doctor
.

Tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ.

Có 5 lời bình

The
appointment
is
in
March
.

Cuộc hẹn thì trong tháng ba .

Có 7 lời bình

I
have
an
appointment
with
the
doctor
.

Tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu