Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

application

Bản dịch

đơn đăng ký, ứng dụng

His
application
for
this
job
is
perfect
.

Đơn đăng ký của anh ấy cho công việc này thì hoàn chỉnh.

Có 5 lời bình

That
is
my
application
.

Đó là đơn đăng ký của tôi.

Có 26 lời bình

His
application
for
this
job
is
perfect
.

Đơn đăng ký của anh ấy cho công việc này thì hoàn chỉnh.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu