Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

anything

Bản dịch

bất kỳ cái gì, bất kỳ thứ gì, bất kỳ việc gì

The
cats
drink
anything
,
from
milk
to
beer
.

Những con mèo uống bất cứ thứ gì, từ sữa đến bia.

Có 3 lời bình

She
is
not
afraid
of
anything
.

Cô ấy không sợ bất cứ việc gì.

Có 28 lời bình

I
do
not
have
anything
.

Tôi không có bất cứ cái gì.

Có 39 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu