Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

any

Bản dịch

nào, mọi, bất kỳ

My
room
does
not
have
any
windows
.

Phòng của tôi không có bất kì cái cửa sổ nào.

Có 12 lời bình

Do
you
have
any
other
dresses
?

Bạn có những cái đầm nào khác không?

Có 11 lời bình

I
do
not
have
any
answers
.

Tôi không có bất kỳ đáp án nào.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu