Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

answers

Bản dịch

trả lời, những câu trả lời, những đáp án

He
answers
his
father
.

Anh ấy trả lời bố của anh ấy.

Có 29 lời bình

She
answers
the
questions
.

Cô ấy trả lời những câu hỏi.

Có 1 lời bình

A
girl
answers
.

Một cô gái trả lời.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu