Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

another

Bản dịch

khác, một ... khác

We
drink
another
cup
of
coffee
.

Chúng tôi uống một cốc cà phê khác.

Có 16 lời bình

They
have
another
son
.

Họ có một người con trai khác.

Có 15 lời bình

They
have
another
child
.

Họ có một đứa con khác.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu