Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

announce

Bản dịch

thông báo, tuyên bố, công bố

My
brothers
announce
the
date
of
the
party
.

Những người anh của tôi thông báo ngày của bữa tiệc.

Có 5 lời bình

They
announce
the
next
stage
.

Họ thông báo về giai đoạn tiếp theo.

Có 7 lời bình

I
announce
that
.

Tôi tuyên bố điều đó.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu