Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

analyze

Bản dịch

phân tích

We
have
to
analyze
all
the
problems
.

Chúng ta phải phân tích tất cả những vấn đề.

Có 5 lời bình

How
do
we
analyze
it
?

Chúng ta phân tích nó như thế nào?

Có 8 lời bình

I
have
to
analyze
it
.

Tôi phải phân tích nó.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu