Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

alternative

Bản dịch

sự chọn lựa khác, sự lựa chọn khác, sự thay thế

We
do
not
have
an
alternative
.

Chúng tôi không có một sự lựa chọn nào khác .

Có 16 lời bình

I
saw
him
as
an
alternative
.

Tôi đã xem anh ấy như một sự thay thế.

Có 10 lời bình

What
is
the
alternative
?

Sự lựa chọn khác là gì ?

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu