Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

also

Bản dịch

cũng, còn

We
like
birds
,
but
we
also
like
turtles
.

Chúng tôi thích những con chim nhưng chúng tôi cũng thích những con rùa.

Có 46 lời bình

He
is
a
waiter
and
also
an
actor
.

Anh ta là một bồi bàn và cũng là một diễn viên.

Có 32 lời bình

She
also
sleeps
here
.

Cô ta cũng ngủ ở đây.

Có 37 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu