Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

alone

Bản dịch

một mình, cô đơn, đơn độc

They
were
alone
in
the
library
.

Họ đã ở một mình trong thư viện.

Có 1 lời bình

He
wants
to
be
alone
.

Anh ấy muốn ở một mình.

Có 8 lời bình

We
are
not
alone
.

Chúng tôi không cô đơn.

Có 25 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu