Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

almost

Bản dịch

gần, gần như, suýt

We
are
almost
brothers
.

Chúng tôi gần như là những người anh em .

Có 9 lời bình

It
is
almost
impossible
.

Nó thì gần như bất khả thi.

Có 48 lời bình

Are
we
almost
there
?

Chúng ta gần đến đó không?

Có 37 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu