Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

alive

Bản dịch

sống, còn sống, sống động

Is
her
mother
alive
?

Mẹ của cô ấy còn sống không?

Có 44 lời bình

I
want
him
alive
.

Tôi muốn anh ta còn sống.

Có 70 lời bình

I
am
alive
.

Tôi còn sống.

Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu