Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

aim

Bản dịch

mục tiêu, nhắm, kĩ năng ngắm bắn

Our
aim
is
to
find
something
new
and
interesting
.

Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm một cái gì đó mới và thú vị .

Có 9 lời bình

My
aim
is
to
always
find
the
best
solutions
.

Mục tiêu của tôi là luôn tìm ra những giải pháp tốt nhất.

Có 5 lời bình

The
soldier
has
good
aim
.

Người lính có kĩ năng ngắm bắn tốt .

Có 39 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu