Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

agreement

Bản dịch

sự đồng ý, sự thoả thuận

We
need
to
come
to
an
agreement
.

Chúng tôi cần đi đến một thỏa thuận.

Có 2 lời bình

Every
agreement
is
impossible
.

Mọi thỏa thuận đều không khả thi .

Có 6 lời bình

We
need
to
come
to
an
agreement
.

Chúng tôi cần đi đến một thỏa thuận.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu