Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

agree

Bản dịch

đồng ý

We
all
agree
with
you
.

Tất cả chúng tôi đồng ý với các bạn.

Có 10 lời bình

I
agree
with
him
.

Tôi đồng ý với anh ta.

Có 5 lời bình

I
agree
with
them
.

Tôi đồng ý với họ.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu