Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

against

Bản dịch

chống, chống lại, đối nghịch với

They
are
against
him
.

Họ chống lại anh ấy.

Có 114 lời bình

Are
you
against
me
?

Bạn chống lại tôi?

Có 108 lời bình

I
am
against
it
.

Tôi chống lại nó.

Có 55 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu