Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. affect

affect

Bản dịch

ảnh hưởng

The
problem
does
not
affect
the
whole
system
.

Vấn đề không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Có 6 lời bình

She
does
not
affect
me
.

Cô ấy không ảnh hưởng đến tôi.

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu