Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

advertisement

Bản dịch

quảng cáo

Their
job
is
to
create
advertisement
.

Công việc của họ là tạo ra quảng cáo.

Có 1 lời bình

Where
is
my
advertisement
?

Quảng cáo của tôi ở đâu?

Có 6 lời bình

Their
job
is
to
create
advertisement
.

Công việc của họ là tạo ra quảng cáo.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu