Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

actress

Bản dịch

nữ diễn viên

I
once
saw
a
famous
actress
.

Tôi đã từng một lần thấy một nữ diễn viên nổi tiếng.

Có 4 lời bình

I
saw
a
famous
actress
.

Tôi đã thấy một nữ diễn viên nổi tiếng.

Có 2 lời bình

The
actress
works
all
night
.

Nữ diễn viên làm cả buổi tối.

Có 24 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu