Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

activity

Bản dịch

hoạt động

What
is
more
important
?
Time
,
place
,
or
activity
?

Cái gì là quan trọng hơn? Thời gian, địa điểm hay hoạt động?

Có 12 lời bình

This
activity
is
open
to
the
public
.

Hoạt động này mở cửa cho công chúng.

Có 24 lời bình

What
is
more
important
?
Time
,
place
,
or
activity
?

Cái gì là quan trọng hơn? Thời gian, địa điểm hay hoạt động?

Có 12 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu