Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

access

Bản dịch

truy cập, kết nối (internet), lối vào

We
will
access
his
profile
here
.

Chúng tôi sẽ truy cập hồ sơ của anh ấy ở đây.

Có 2 lời bình

I
will
access
the
library
from
my
computer
.

Tôi sẽ truy cập thư viện từ máy tính của tôi.

Có 3 lời bình

I
will
access
from
here
.

Tôi sẽ truy cập từ đây.

Có 4 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu