Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

South

Bản dịch

nam, hướng Nam

We
live
in
the
south
.

Chúng tôi sống ở miền nam.

Có 5 lời bình

A
summer
in
the
South

Một mùa hè ở miền nam

Có 8 lời bình

I
live
in
South
America
.

Tôi sống ở Nam Mỹ.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu