Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Portuguese

Bản dịch

tiếng Bồ Đào Nha, người, thuộc về Bồ Đào Nha

She
speaks
English
,
Spanish
and
Portuguese
.

Cô ấy nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.

Có 30 lời bình

The
book
is
also
available
in
Portuguese
.

Quyển sách thì cũng có sẵn trong tiếng Bồ Đào Nha.

Có 3 lời bình

I
am
Portuguese
.

Tôi là người Bồ Đào Nha.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu