Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Italian

Bản dịch

Ý (người, thuộc về, ngôn ngữ), Người Ý, Tiếng Ý

The
Italian
flag
is
green
,
white
,
and
red
.

Lá cờ Ý có màu xanh lục, trắng, và đỏ.

Có 5 lời bình

I
come
from
Italy
and
I
speak
Italian
.

Tôi đến từ nước Ý và tôi nói tiếng Ý.

Có 12 lời bình

She
writes
in
italian
.

Cô ấy viết bằng tiếng Ý.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu