Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

German

Bản dịch

Đức, tiếng Đức, người Đức

We
have
an
interesting
book
in
German
.

Chúng tôi có một quyển sách tiếng Đức thú vị .

Có 3 lời bình

We
have
an
interesting
book
in
German
.

Chúng tôi có một quyển sách tiếng Đức thú vị .

Có 3 lời bình

The
Germans
like
the
month
of
September
.

Người Đức thích tháng chín.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu