Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

English

Bản dịch

tiếng Anh, người Anh

Yes
,
I
speak
English
.

Vâng, tôi nói tiếng Anh.

Có 44 lời bình

The
girl
speaks
English
.

Cô gái nói tiếng Anh.

Có 66 lời bình

He
speaks
English
.

Anh ấy nói tiếng Anh.

Có 24 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu