Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

China

Bản dịch

Trung Quốc

We
travel
to
China
in
February
.

Chúng tôi du lịch đến Trung Quốc vào tháng Hai.

Có 10 lời bình

He
is
a
citizen
of
China
.

Anh ấy là một công dân Trung Quốc.

Có 45 lời bình

My
grandmother
is
from
China
.

Bà của tôi thì từ Trung Quốc.

Có 45 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu