Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Khoá Học cho người nói Tiếng Việt

Tôi nói Tiếng Việt

Các khoá ngôn ngữ được tạo bởi chính người học

Duolingo Incubator cho phép những người thông thạo hai ngôn ngữ bất kì (bilinguist) có thể chia sẻ kiến thức ngôn ngữ của họ với mọi người trên thế giới. Bạn có dám nhận thử thách này không?

Tạo khoá học mới